Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Mina tjänster


Skog.jpg

Detta kan jag hjälpa er med:

vegetationshistoriska undersökningar baserade på pollenanalyser och 14C-dateringar av lagerföljder från kärr, mossar och sjöar.

rekognosering och provborrning av lokaler som kan bli föremål för miljöhistoriska studier.

pollenanalytiska undersökningar av jordprover från arkeologiska objekt som exempelvis brunnar, gravar och röjningsrösen.

bedömning av pollenbevaring i lagerföljder och jordprover.

beskrivning och provtagning av organogena lagerföljder som påträffas vid arkeologiska utgrävningar.

geologiska och landskapshistoriska beskrivningar och rekonstruktioner, såväl för begränsade biotoper som hela landskapsavsnitt.

naturinventeringar och naturvärdesbedömningar som kan utgöra underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (kan exempelvis omfatta en beskrivning av nuvarande vegetation och markanvändning i ett område och inventering av kärlväxter).

inventering av kvarstående kulturväxter vid torplämningar.