Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Miljöhistoriska arkiv


lagerfoljd.jpg

Miljöhistoriska arkiv

Miljöhistorisk information finns att hämta i många olika typer av arkiv. Ofta använder man växtrester i form av pollen, sporer och fröer som finns bevarade i marken eller lagerföljder i sjöar och torvmarker. Genom att analysera sådana rester och komplettera undersökningen med 14C-dateringar kan man beskriva hur vegetationen och markanvändningen såg ut vid olika tidpunkter. Miljöhistorisk information kan också hämtas i äldre kartmaterial, foton och skriftlig dokumentation. En annan källa till information kan vara olika lämningar i skogsmark som exempelvis odlingsrösen och stenmurar.